16 August 2014

Kuta Pinang

Perempuan Karo Kuta Pinang, Dairi
Karo vrouwen te Hoeta Pinang

(1917)
Sumber : Media KITLV

No comments:

Post a Comment